top of page

HAMARIN PURJEHTIJAT

Vi är en segelförening, grundat i Borgå år 2020.

Vi vill befrämja båt- och  seglingsintressen i Borgå samt förstärka uppskattningen av den unika skärgårdsnaturen, lokalhistorien och -kulturen. Vi vill vara en aktör som är initiativrik och sammanför olika intressegrupper.

 

SÅ GÖR VI

Vår verksamhet präglas av att göra tillsammans, trivas, att uppskatta individen och lära av varandra.

I Hamarin Purjehtijats verksamheten kan delta alla, som är intresserade av segling och båtliv, god sjömanskap, Östersjöns välmående och samhällelig verksamhet.

SEGLARAKTIVITETER, -TÄVLINGAR OCH – KURSER

Att delta aktiviteterna är icke tävling med sammanbitna tänder utan en belönande  metod att öka medlemmarnas kunnande och känslan av samhörighet, att värna om havsnaturen och att förstärka den samhälleliga kulturen vid havet. Följ med aktiviteterna på våra hemsidor och Instagram.

Att DELA MED SEJ, HJÄLPA TILL OCH POLERA I LAG

Medlemmarnas forum fungerar som seglarnas flockförstånd både online och live, alltid då det inte räcker till med det egna kunnande eller bryggroparnas goda råd.

 

Det är möjligt att låna både verktyg och arbetstimmar medlemmarna mellan. Föreningen äger mycket kunnande både gällande de vackra och arbetsdryga träbåtarna som de  hållbara och praktiska mera moderna farkosterna.

BESIKTNINGSTJÄNSTER OCH DEN FINASTE AKTERFLAGGAN I HELA HAMMARS

Som medlemsförening i Suomen purjehdus ja veneily ry erbjuds medlemmarna besiktningstjänster och akterflaggan. Därtill upprätthålls båtregistret. Medlemmarna äger ytterligare rätten att delta segeltävlingar under SPV.

Kontakt oss på info@hamarinpurjehtijat.fi

HAMARIN PURJEHTIJAT IN A NUTTSHELL

We are a sailing association, founded in Porvoo in 2020. We promote boating and sailing  in Porvoo and strengthen the appreciation of the unique archipelago nature, local history and culture. We are a proactive sailing club and bring together different interest groups.

 

WHAT WE DO

We work together, have fun, appreciate the individuality of our members and learn from each other. Anyone interested in sailing and boating, good seamanship, the well-being of the Baltic Sea and social activities can participate in Hamarin Purjehtijat's activities. ​

 

SAILING ACTIVITIES, COMPETITIONS AND COURSES

Participating in our clubs activities and events is not a competition with gritted teeth, but a rewarding method to increase the members' knowledge and sense of belonging, to protect the marine nature and to strengthen the societal culture by the sea. Follow the events on our websites and Instagram. ​

 

SHARING, HELPING AND POLISHING AS A TEAM

The members' forum functions as the sailors' herd sense both online and live, whenever needed. It is possible to borrow both tools and working hours between the members. The association has a lot of know-how both regarding  beautiful wooden boats as well as more practical modern boats. ​

 

INSPECTION SERVICES AND THE FINEST STERN FLAG IN ALL OF HAMMARI

As a member association of Suomen purjehdus ja veneily ry, members are offered inspection services and the stern flag. In addition, the boat register is maintained. Members also have the right to participate in sailing competitions under SPV.

Contact us at info@hamarinpurjehtijat.com

flad5.jpg
bottom of page